Основи проектування, частина 2

Код модуля: 
РРАК_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 2,5), аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16), самостійна робота — 58.
Лектори: 
ст. викладач Федик Валентина Дмитрівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати вимоги та основні способи представлення архітектурного проекту у відповідних графічних техніках; історичні і сучасні шрифти та виконувати шрифтові композиції;
 • уміти виконувати креслення планів фасадів історичних будинків з зображуваням антуражу, застосовувати різноманітну чорно-білу та кольорову графіку;
 • оволодіти основами проектування; методикою обмірів архітектурних форм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: архітектурна графіка, об’ємно-просторова композиція.
 • Кореквізити: рисунок, живопис.
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з методами графічного оформлення проектного рішення. Прийоми та засоби об’ємного зображення. Аксонометрія та перспектива. Побудова декоративних елементів фасаду засобами об’ємного зображення. Обмірна фіксація малої пластичної форми. Виконання зарисовок кроків малої пластичної форми. Моделювання креслень обмірів малої пластичної форми. Побудова малої пластичної форми засобами об’ємного зображення. Моделювання креслень для подачі проекту малої пластичної форми. Графічне оформлення креслень. Здача курсового проекту.
Рекомендована література: 
 1. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень // Державний стандарт України: Системи проектної документації для будівництва ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). — К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. — 55 с.
 2. К.В.Кудрявшев. Архитектурная графика: Москва.Издательство «Архітектура —С» 301 с.
 3. Антал Я. и др. Архитектурное черчение: Пер. с англ. — К.: Будівельник, 1980. — 128 с.
 4. Т.М. Клименюк, Н.А.Консулова, М.В. Бевз, Х.І.Ковальчук. Проектна графіка за редакцією Т.М. Клименюк: Львів Видавництво Національного університету «Львівська політехніка».
 5. Мардер А.П., Євреїнов Ю.М. та ін. Архітектура: Короткий словник-довідник. — К.: Будівельник, 1995. — 335 с.
 6. Таранов Н.Н.Рукописный шрифт: М — Стройиздат 1978 — 173 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання.
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська