Основи проектування, частина 1

Код модуля: 
РРАК_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16), самостійна робота — 40.
Лектори: 
ст. викладач Федик Валентина Дмитрівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати елементи декору фасаду і малої пластики та їх стилеву характеристику, взаємозалежність форми від функціонального призначення та матеріалу; вимоги та основні способи представлення архітектурного проекту у відповідних графічних техніках;
 • вміти проводити фіксацію елементів фасаду та малої пластики; виконувати креслення планів, фасадів будинків з нанесенням розмірних ліній та відміток;
 • оволодіти основами проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи проектної графіки,
 • Історія мистецтва та архітектури,
 • Основи реставрації,
 • Рисунок,
 • Живопис.
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з предметом навчальної дисципліни. Визначення основних понять, зв’язок курсу з іншими дисциплінами. Вистрій та декор фасадів. Народні традиції відзнакування. Малі форми пластики. Вивчення елементів благоустрою історичної території на прикладі декоративної решітки. Копіювання кресленника декоративної форми благоустрою території. Побудова окремих елементів декоративної форми (решітки) благоустрою. Видача завдань на проект впорядкування елементів архітектурного декору фасаду. Розробка ескізу-ідеї проекту та програми впорядкування фасаду. Проектування елементів декору. Графічне оформлення креслень. Графічне оформлення та здача проекту.
Рекомендована література: 
 1. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень // Державний стандарт України: Системи проектної документації для будівництва ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). — К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. — 55 с.
 2. К.В.Кудрявшев. Архитектурная графика: Москва.Издательство «Архітектура —С» 301 с.
 3. Антал Я. и др. Архитектурное черчение: Пер. с англ. — К.: Будівельник, 1980. — 128 с.
 4. Т.М. Клименюк, Н.А.Консулова, М.В. Бевз, Х.І.Ковальчук. Проектна графіка за редакцією Т.М. Клименюк: Львів Видавництво Національного університету «Львівська політехніка».
 5. Мардер А.П., Євреїнов Ю.М. та ін. Архітектура: Короткий словник-довідник. — К.: Будівельник, 1995. — 335 с.
 6. Таранов Н.Н.Рукописный шрифт: М — Стройиздат 1978 — 173 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання.
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська