Основи проектної графіки

Код модуля: 
РРАК_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2 ) Лекційні — 16 аудиторні години —32 ( пр. заняття —16)
Лектори: 
ст. викл. Чень Леся Ярославівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати історію виникнення проектної графіки, її види
 • знати вимоги та основні способи представлення архітектурного проекту у відповідних графічних техніках
 • уміти виконувати креслення палаців,(портали, віконні обрамлення) планів, фасадів історичних будинків з нанесенням розмірних ліній та відміток, зображувати антураж, застосовувати різноманітну чорно-білу та кольорову графіку
 • знати історичні і сучасні шрифти та виконувати шрифтові композиції
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: архітектурна графіка, об’ємно-просторова композиція, рисунок, живопис
 • кореквізити: основи архітектурного проектування
Зміст навчального модуля: 
Виконання графічних робіт, що містять креслення деталей історичних будинків та сакральних споруд (порталів, дверей, віконних обрамувань). Роботи виконуються у різних графічних техніках і матеріалах (олівець, туш, акварель, кольоровий олівець) на кальці та на папері формату А3.
Рекомендована література: 
 1. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень // Державний стандарт України: Системи проектної документації для будівництва ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). — К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1996. — 55 с.
 2. Антал Я. и др. Архитектурное черчение: Пер. с англ. — К.: Будівельник, 1980. — 128 с.
 3. Мардер А.П., Євреїнов Ю.М. та ін. Архітектура: Короткий словник-довідник. — К.: Будівельник, 1995. — 335 с.
 4. Т.М. Клименюк, Н.А.Консулова, М.В. Бевз, Х.І.Ковальчук. Проектна графіка за редакцією Т.М. Клименюк: Львів Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
 5. Таранов Н.Н.Рукописный шрифт: М — Стройиздат 1978 — 173
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська