Основи підприємництва в будівництві

Код модуля: 
БКМ_6069_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 45 годин (1,5 кредити), лекції — 16 год., самостійна робота — 29 год., 1 контрольно-розрахункова робота.
Лектори: 
к. т. н. ст. викладач Була С. С.
Результати навчання: 

Студенти повинні знати нормативні документи з підприємницької діяльності в Україні, основи бухгалтерського обліку, види підприємств в Україні і методику їх створення, юридичні питання по ведення підприємницької діяльності.
В результаті студент повинен вміти укладати угоди, укладати контракту найму робочої сили, створювати бізнес-план на виконання замовлення з проектування чи будівництва, робити звітність перед органами державного контролю.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Організація та економіка будівництва, бухгалтерський облік та аудит.
Зміст навчального модуля: 
Нормативні документи з підприємницької діяльності. Види підприємств та їх створення. Основи інженерних вишукувань у будівництві та проектуанні, економічні вишукування у будівництві. Бізнес план. Основи бухгалтерського обліку, податкова система. Будівельно-проектні фірми, їх структура та організація діяльності. Звітність фірми, контролюючі та переревіряючі організації. Планування роботи з потенційним замовником, реклама. Розробка системи пільг, правил поведінки для постійних клієнтів, досвід іноземних компаній.
Рекомендована література: 
  1. Климов О. Д. Основы инженерных изысканий. «Надра», — М.: 1974. — 256 с.
  2. Кэмпбелл Р., Макконел, Стенли Л. Брю. Экономика, принципы, проблемы и политика. — Киев, 1993. — 785 с.
  3. Николаев В. П. Введение в рыночную экономику строительства. Будівельник. — Киев, 1991. — 86 с.
  4. ДБН Д.1.-7-2000. Правила определения стоимости проектно-изыскательных работ для строительства, осуществляемого на территории Украины. Держбуд України. — К., 2001. — 22 с.
  5. ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. Держбуд України. — К., 2004. − 27 с.
  6. ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Держбуд України. — К., 1999. — 13 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (КРР) — 30 балів, підсумкові контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська