Основи підприємницької діяльності

Код модуля: 
МО_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 год.; аудиторні години — 24 (лекції — 8 , практичні — 16)
Лектори: 
кандидат економічних наук, доцент Мороз Л.І.
Результати навчання: 
 • знати: економічні особливості розвитку ринкової економіки, господарський механізм підприємницьких структур в умовах становлення ринкової економіки України, а також знати основні законодавчі акти, що регулюють їх діяльність; етапи формування та розвитку трудових ресурсів; ведення аналізу результатів роботи та сучасні методи управління підприємницькими структурами.
 • уміти: розраховувати техніко-економічні показники та розв’язувати задачі в галузі використання матеріальних і трудових ресурсів, в галузі бізнес-планування, управління, визначати показники економічної оцінки практичних рішень; приймати оптимальні рішення та оцінювати результати діяльності підприємницьких структур.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Мікро-, макро-економіка
кореквізити:
 • Економіка та управління підприємством
Зміст навчального модуля: 
Характеристика сучасного стану розвитку економіки. Суть економічної науки. Виникнення та еволюція поняття підприємництва. Підприємець, бізнесмен, менеджер. Сутність і функції підприємництва. Складові сфери підприємницької діяльності. Умови та принципи підприємницької діяльності. Економічні ризики у підприємницькій діяльності. Зарубіжний досвід психології підприємництва. Місце й роль підприємництва в ринковій економіці. Ринок та його функції. Закони функціонування ринку і поведінки товаровиробників. Попит, закон попиту. Пропозиція, закон пропозиції. Рівноважна ціна. Закони, які управляють поведінкою підприємців-товаровиробників. Корисність, гранична корисність. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Основні ринкові ситуації та їх сутність. Форми та методи конкурентної боротьби. Конкурентоспроможність підприємця. Методи оцінки монополізації ринку. Ціни і ціноутворення в підприємницькій діяльності. Фінансовий менеджмент як складова методів менеджменту та сфери підприємницької діяльності. Роль фінансів та фінансового менеджменту в підприємницькій діяльності. Нарахування простих та складних відсотків кредитних угод в підприємництві. Загальна величина виплат з нарахованими відсотками. Споживчий кредит. Визначення точних та звичайних відсотків. Практика нарахування відсотків у різних країнах.
Рекомендована література: 
 1. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 437 с.
 2. Полянко В.В., Круглянко А.В. Основи підприємництва: Навч. посіб. — К.: Дакор, КНТ, 2008. — 176 с.
 3. Бесєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант); Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 496 с.
 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. — 2- е вид. доп. і перероб. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003. — 352 с.
 5. Коваль З.О., Тивончук О.І., Підприємництво і менеджмент: Навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2009. — 172 с.
 6. Основи підприємництва: Навч. посіб. за заг. ред. П.В.Круша, В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. — К: КНТ, 2009. — 64 с.
 7. Кучеренко В.Р., Доброва Н.В., Квач Я.П., Осіпова М.М. Основи бізнесу. Практичний курс (зб. вправ, задач, тестів): Навч. посіб. / За ред.. В.Р.Кучеренка. — К: Центр учб. літ-ри, 2010. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 балів)
 • підсумковий контроль (80 балів)
Мова навчання: 
українська