Основи патопсихології

Код модуля: 
ППСУ_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 87; (кредит ЄКТС — 3) аудиторні години 48 ( лекції — 18, практичні — 32); самостійна робота — 58 год.
Лектори: 
ас. Петролюк З.Б.
Результати навчання: 
 • Знати основні поняття патопсихології;
 • Навчитись правильно ранжувати симптоми та синдроми по нозологіях;
 • Навчитись самостійно визначати порушення психічної сфери;
 • Вміти самостійно проводити експериментально — психологічне дослідження.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Загальна психологія;
 • Клінічна психологія.
Зміст навчального модуля: 
 • Загальне поняття про патопсихологію;
 • Навчитись аналізувати патологічні зміни які здійснюються на базі зіставлення з характером формування і протікання психічних процесів, станів і властивостей особистості в нормі;
 • Методи патопсихологічних досліджень;
 • Вміння визначити психічну патологію;
 • Вивчення порушень психічних процесів.
Рекомендована література: 
 1. Зейгарник Б. В. Патопсихология: — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 208 с.
 2. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1989.
 3. Лурия А. Р. Мозг человека и психические процессы. — М., 1988.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на лабораторних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Мова навчання: 
українська