Основи оптимізації технологічних процесів у виробництві силікатних матеріалів

Код модуля: 
ХТС_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
доц. Жеплинський Т. Б.
Результати навчання: 
студент повинен знати:
  • методи прогнозування властивостей силікатних матеріалів;
  • методи розрахунку сировинних сумішей;
  • методи статистичного моделювання процесів;
  • способи знаходження оптимальних крапок;
  • основні принципи створення та оброблення бази даних в технології силікатних матеріалів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
обчислювальна математика, вища математика
Зміст навчального модуля: 
Електронні таблиці Excell, основні принципи роботи. Оформлення результатів досліджень у вигляді діаграми, гістограми, графіка. Основні властивості силікатних матеріалів, їх визначення та прогнозування. Розрахунок силікатної сировинної суміші. Бази даних. Прогнозування величини міцності силікатних матеріалів (ультразвуковий метод, аналіз напруженого стану). Статистичне моделювання процесів в технології силікатних матеріалів. Знаходження оптимальних крапок.
Рекомендована література: 
  1. Штарк И., Вихт Б. Долговечность бетона. / Пер. с нем. А.Тулаганова; под ред. П.Кривенко. — К.: ОРАНТА, 2004. — 295 с.
  2. Регулирование свойств силикатных материалов / Н.А.Сиражиддинов, Ф.Л.Глекель, А.П.Иркаходжаева, Х.Л.Усманов. — Ташкент: Фан, 1987. — 101 с.
  3. Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа с Excel 7.0 для Windows 95 / Перев. с англ. — СПб:Питер, 1997.-1040 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (80%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія неорганічних речовин