Основи оптичної схемотехніки мехатронних засобів

Код модуля: 
ПТМ_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2 аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., Вельган Роман Богданович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні поняття і залежності фізичної і геометричної оптики, необхідні для обгрунтування принципу дії оптичних систем; теорію оптичних систем; основні деталі цих систем.
  • вміти: правильно обґрунтовувати набір даних для розрахунку оптичної системи; виконувати габаритний розрахунок і визначення фокусних віддалей окремих компонент, з їх взаємним розташуванням і світловими розмірами дзеркал, плоско-паралельних пластин і призм, вхідних і вихідних вічок.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Фізика
  • кореквізити: Електромеханічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки
Зміст навчального модуля: 
Об’єктиви, цифрові сенсори зображень, розрахунок параметрів об’єктива, похибки об’єктивів.
Рекомендована література: 
  1. Оптические измерения. Учебное пособие [Текст] / Михеенко Л. А.. — Киев, 2002. — 273 c.
  2. Геометрическая оптика. Учебное пособие [Текст] / Цуканова Г. И., Карпова Г. В.. — Санкт-Петербург, 2002. — 135 c.
  3. Introduction to Optical Microscopy, Digital Imaging, and Photomicrography Michael W. Davidson, Mortimer Abramowitz, Olympus America Inc., and The Florida State University. http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід): тестування 80 %
Мова навчання: 
українська