Основи оперативно-диспетчерського керування електроенергетичними системами

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16, практичні заняття — 32)
Лектори: 
к.т.н., асистент Козовий Андрій Богданович
Результати навчання: 
знати:
 • сучасну архітектуру електроенергетичної системи України;
 • принципи побудови та основні завдання системи ОДК;
 • методи математичного забезпечення задач ОДК;
 • ієрархія та розподіл основних завдань в системі ОДК;
 • часові рівні ОДК;
вміти:
 • користуватися комп’ютерними засобами аналізу режимів електроенергетичних систем;
 • приймати оперативні рішення під час планування, оперативного ведення режимів, аварійних ситуацій, порушення стійкості паралельної роботи;
 • користуватися нормативними документами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Архітектура оперативно-диспетчерського керування: принципи організації; задачі; часові рівні; технічні засоби. Інформаційні технології оперативно-диспетчерського керування: принципи функціонування систем збору інформації; основи теорії передачі інформації; пристрої телеметрії. Програмне забезпечення оперативно-диспетчерського керування: оперативно-інформаційні комплекси; сучасні програмні засоби аналізу режимів; системи прийняття рішення. Регулювання частоти і потужності в електроенергетичних системах. Оперативні перемикання та дії диспетчера.
Рекомендована література: 
 1. Варецький Ю.О., Карач Л.В. Оперативно-диспетчерське керування електроенергетичними системами. — Львів, Вид. Національного ун-ту «Львівська політехніка». 2002. — 160 с.
 2. Автоматизация управления энергообъединениями / Под ред. С.А.Совалова. — М.,Энергия. 1979. — 432 с.
 3. Методы оптимизации режимов энергосистем / Под ред. В.М.Горнштейна. — М.: Энергия, 1981.
 4. Электрические системы: Управление переходными режимами электро-энергетических систем. Учебник /Под ред. В.А.Веникова. — М.: Высшая школа, 1982. — 247 с.
 5. Ивахненко А.Г., Зайченко Ю.П., Димитров В.Д. Принятие решений на основе самоорганизации. — М.: «Сов. Радио», 1976.
 6. Митюшкин К.Г. Телеконтроль и телеуправление в энергосистемах. — М.: Энергоатом издат., 1990. — 288 с.
 7. Лысяк Г.Н., Спряпан В.Н., Данилюк А.В. Математическое моделирование установившихся режимов электрических систем переменно-постоянного тока: Учебное пособие. — К.: УМК ВО. 1990. — 104 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
 • поточний контроль — 30 %, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 12%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 18%;
 • екзаменаційний контроль — 70%, у тому числі письмова компонента — 65%, усна компонента — 5%
Мова навчання: 
українська