Основи охорони праці

Код модуля: 
ОП_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС —1,5), аудиторні години — 16 (лекції —8, лаб. роб — 8).
Лектори: 
к. т. н., доцент Почапська Ірина Ярославівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні закони і закономірності, поняття і визначення з охорони праці, організацію роботи з ОП на виробництві, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної профілактики;
  • вміти користуватись нормативною літературою з ОП, розраховувати освітлення, вентиляцію виробничих приміщень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
  • Основи права,
  • Основи фізики.
Зміст навчального модуля: 
Правові і організаційні питання охорони праці, санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, вентиляція та опалення виробничих приміщень, виробничий шум і вібрація, поняття про радіоактивні речовини і випромінювання, освітлення виробничих приміщень, дія електричного струму на організм людини, технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при нормальних та аварійних режимах роботи, Організація пожежної охорони на підприємстві. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами, блискавкозахист будівель, споруд, стаціонарні і первинні засоби пожежогасіння.
Рекомендована література: 
  1. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 2005. — 348 с.
  2. Гогіташвілі Г. Г., Карчевскі Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. — Київ: Знання, 2007. — 367 с.
  3. Катренко Л. А., Кіт Ю. В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. — 496 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (80 %, екзамен): тестування (67 %) та розв’язування задач (13 %).
Мова навчання: 
українська