Основи охорони праці

Код модуля: 
ОП_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) Аудиторних годин — 36 (лекцій — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Кіт Юрій Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати: основні закони та закономірності, поняття і визначення з охорони праці; організація роботи з охорони праці на виробництві; основи фізіології, гігієни праці виробничої санітарії; основи техніки безпеки; основи пожежної профілактики виробничих процесів.
 • Вміти: застосовувати на практиці вимоги законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці; обґрунтувати па проаналізувати санітарно-гігієнічні умови праці, контролювати дотримання вимог виробничої санітарії за шкідливими виробничими чинниками; сформулювати і оцінити безпеку технологічного обладнання, вибрати заходи попередження електротравматизму, надати першу допомогу при ураженні електрострумом; оцінити вибухо - пожежонебезпечність промислового об’єкта; визначити категорію вибухонебезпечності; технічні рішення системи попередження пожежі, системи протипожежного захисту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: фізика, вища математика, теоретичні основи електротехніки, БЖД, основи екології
 • кореквізити: виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Зміст навчального модуля: 
Предмет і задачі курсу «Охорона праці» місце в системі наук. Зв'язок з другими дисциплінами. Історія розвитку науки. Досягнення вітчизняної і зарубіжної науки і практики. Система законодавчих актів з охорони праці. Державний нагляд і громадський контроль за дотримання законодавства з охорони праці. Організація праці на підприємстві. Управління безпеки праці. Організаційні основи розслідування, обліку і аналізу нещасних випадків. Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони Дія метероумов на організм людини. Нормування метероумов. Поняття про токсичність речовин. ГДК. Вентиляція виробничих приміщень. Призначення і класифікація. Розрахунок. Поняття про радіоактивні речовини і випромінювання. Дія на організм людини, нормування, захист. Санітарні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень. Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Основні фактори, які впливають на наслідок ураження електрострумом. Схеми включення людини в електромережу. Захисні заходи і засоби. Надання першої допомоги. Пожежна профілактика . Організація пожежної охорони на підприємстві. Пожежна і вибухонебезпека технологічних процесів. Категорування приміщень за вибухо-пожежонебезпекою згідно НАПБ Б.03.002-2007. Блискавкозахист будівель, споруд. Засоби і методи гасіння пожеж. Стаціонарні і первинні засоби пожежогасіння. Гасіння водою, парою, інертними газами, піною. Вогнегасники. Протипожежне водопостачання.
Рекомендована література: 
 1. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л.А.: Охорона праці, Суми, Університетська к-га; 2009р.-501с.
 2. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. : Основи охорони праці, Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. К.: Знання, 2008. −302с.
 3. Жидецький В.Ц., Джигирей В. С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Львів: Афіша, 1999. — 348 с.
 4. Ткачук К.Н. та ін. Основи охорони праці. — Основи, 2006р., — 471с.
 5. Рожков А.П. Пожежна безпека: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України.-К.: Пожінформтехніка, 1999. −256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • підсумковий контроль (70% екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська