Основи охорони праці

Код модуля: 
ОП_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС —2) аудиторні години — 36 (лекції —16, лаб. роб — 16, МК — 4)
Лектори: 
професор, д.т.н. Гогіташвілі Григорій Георгійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні закони і закономірності, поняття і визначення з охорони праці, організацію роботи з ОП на виробництві, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної профілактики;
  • вміти користуватись нормативною літературою з ОП, розраховувати освітлення, вентиляцію виробничих приміщень, НКМ та ВКМ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Основи права, Основи фізики
  • кореквізит: виконання розділу «Охорона праці» в бакалаврській кваліфікаційній роботі
Зміст навчального модуля: 
Правові і організаційні питання охорони праці, санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, вентиляція та опалення виробничих приміщень, виробничий шум і вібрація, поняття про радіоактивні речовини і випромінювання, освітлення виробничих приміщень, дія електричного струму на організм людини, технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при нормальних та аварійних режимах роботи, Організація пожежної охорони на підприємстві. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами, блискавкозахист будівель, споруд, стаціонарні і первинні засоби пожежогасіння.
Рекомендована література: 
  1. Жидецький В.Ц., Джигирей В. С., Мельников О.В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 2005. — 348 с.
  2. Гогіташвілі Г.Г., Карчевскі Є.-Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. — Київ:Знання, 2007. — 367 с.
  3. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. −496с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20%); розрахунково-графічна робота (20 %)
  • Підсумковий контроль (60%: МК1– 30 %, МК2 – 30% або 60 % екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська