Основи охорони праці

Код модуля: 
ОП_6004_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 36 (лекції − 16, лаб.роб. − 16, модульний контроль — 4)
Лектори: 
 • доцент, к.т.н. Солтисік Роман Андрійович,
 • доцент, к.т.н. Федевич Олег Євгенійович
Результати навчання: 
 • знати основні закони і закономірності. Основні поняття і визначення з охорони праці. Організацію роботи з ОП на виробництві. Основи фізіології, гігієни праці та виробничій санітарії. Основи техніки безпеки. Основи пожежної профілактики.
 • уміти користуватись законодавчою та нормативною літературою з ОП. Оцінити відповідність санітарно-гігієнічних умов праці нормам, контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії, провести інструктаж на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів. Оцінити безпечність умов праці, вибрати тип захисту, визначити необхідний захід попередження травматизму, надати долікарську допомогу. Оцінити вибухо-пожеженебезпечність об’єкту, визначити технічні рішення з попередженням пожежі та пожежного захисту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи права,
 • Основи фізики та математики
кореквізити:
 • виконання розділу «Охорона праці» в бакалаврській кваліфікаційній роботі
Зміст навчального модуля: 
Основні законодавчі акти, норми та правила з охорону праці. Права громадян на охорону праці, обов’язки працівників. Охорона праці жінок. Охорона праці неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Система управління охороною праці. Навчання з питань охорони праці. Розслідування нещасних випадків на виробництві. Основні причини виробничого травматизму. Соціальний захист потерпілих на виробництві. Гігієна праці, виробнича санітарія, основні терміни та визначення. Гігієнічна класифікація праці. Мікроклімат виробничих приміщень. Шкідливі речовини та їх вплив на організм людини. Основні заходи захисту від шкідливих речовин. Вентиляція виробничих приміщень. Виробниче освітлення. Виробничий шум. Виробнича вібрація. Електромагнітне випромінювання, заходи захисту від його дії. Іонізуюче випромінювання, заходи захисту від його дії. Електробезпека. Основні причини електротравматизму. Види електричних травм. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Умови ураження людей електричним струмом. Перша допомога при ураженні електричним струмом. Засоби індивідуального захисту. Захисне заземлення. Занулення. Блискавкозахист. Небезпечні фактори пожежі. Причини пожеж. Теоретичні основи процесу горіння Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Класифікація пожеж. Способи припинення горіння. Засоби гасіння пожежі.
Рекомендована література: 
 1. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Навчальний посібник. — Суми: Університетська книга. 2004. — 495 с.
 2. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников А.В. Основи охорони праці. Підручник. — Вид.5-е, доп. — Львів: Афіша, 2002. — 350 с.
 3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. — Львів: Афіша, 2002. — 318 с.
 4. Кодекс законів про працю України — К.: Атіка. 2001. — 95 с.
 5. Журнали «Охорона праці» та «Пожежна безпека».
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних занять, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи.
Мова навчання: 
українська