Основи охорони праці

Код модуля: 
ОП_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС —2) аудиторні години — 32 (лекції —16, лаб. роб — 16)
Лектори: 
проф.,д.т.н. Батлук Вікторія Арсеніївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати: основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення з організації охорони праці на виробництві, основи фізіології, гігієни праці виробничої санітарії; основи техніки безпеки; основи пожежної профілактики виробничих процесів.
  • Вміти: застосовувати на практиці вимоги законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці; обґрунтувати па проаналізувати санітарно-гігієнічні умови праці, контролювати дотримання вимог виробничої санітарії за шкідливими виробничими чинниками; сформулювати і оцінити безпеку технологічного обладнання, вибрати заходи попередження електротравматизму, надати першу допомогу при ураженні електрострумом; оцінити вибухо - пожежонебезпечність промислового об’єкта; визначити категорію вибухонебезпечності; технічні рішення системи попередження пожежі, системи протипожежного захисту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: вища математика, фізика, хімія, теоретичні основи електротехніки, БЖД, основи екології
  • кореквізит: виконання розділу «Охорона праці» в бакалаврській кваліфікаційній роботі
Зміст навчального модуля: 
Предмет і задачі курсу «Охорона праці» місце в системі наук. Історія розвитку науки. Досягнення вітчизняної і зарубіжної науки і практики. Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України «Про охорону праці». Кодекс законів про працю України. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці . Навчання з охорони праці. Повітря робочої зони. Види теплообміну, в залежності від параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. Виробничі шкідливості. Гострі та хронічні отруєння. Класи небезпечності речовин залежно від гранично допустимих концентрацій. Вентиляція виробничих приміщень. Призначення і класифікація. Розрахунок. Поняття про радіоактивні речовини і випромінювання. Освітлення виробничих приміщень. Природне освітлення та його нормування. Штучне освітлення. Джерела штучного освітлення. Світильники та їх призначення. Методи розрахунку штучного освітлення.Дія шуму на організм людини. Джерела і кваліфікація шуму. Методи та засоби захисту від виробничого шуму. Дія вібрації на організм людини. Джерела і парметри вібрації заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрації. Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Основні фактори, які впливають на наслідок ураження електрострумом. Схеми включення людини в електромережу. Захисні заходи і засоби. Надання першої допомоги. Пожежна профілактика. Організація пожежної охорони на підприємстві. Пожежна і вибухонебезпека технологічних процесів. Категорування приміщень за вибухо-пожежонебезпекою. Засоби і методи гасіння пожеж. Стаціонарні і первинні засоби пожежогасіння. Гасіння водою, парою, інертними газами, піною. Вогнегасники. Протипожежне водопостачання.
Рекомендована література: 
  1. Батлук В.А.,Кулик М.П.,Яцюк Р.А.: Охорона праці: Навч.посібник-2-ге видання, Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка» ,2009,360 с.
  2. Жидецький В.Ц., Джигирей В. С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Львів: Афіша, 1999. — 348 с.
  3. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л.А.: Охорона праці, Суми, Університетська к-га; 2009р.-501с
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • підсумковий контроль (70% екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська