Основи обробки сигналів

Код модуля: 
АСУ_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабор. — 32)
Лектори: 
ст.викладач Ковальчук Анатолій Михайлович
Результати навчання: 
 • знати основні математичні означення, поняття і операції обробки сигналів складних систем; області застосування і основні прикладні задачі цих теорій;
 • вміти досліджувати математичні моделі обробки сигналів; використовувати отримані теоретичні знання в різних предметних сферах: управлінні, економіці, техніці;
 • мати уявлення про основні напрямки розвитку і перспективи практичного застосування цифрової обробки сигналів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Математичний аналіз,
 • Основи дискретної математики,
 • Вища алгебра,
 • Диференціальні рівняння.
Зміст навчального модуля: 
Дискретна згортка. Теорема про згортку. Загальна формула інтерполювання. Інтерполяційні поліноми Лагранжа, Чебишева, Z-перетворення, Функції Радемахера. Функції Хаара. Фунції Уолша. Цифрові фільтри (ЦФ): класифікація та структури. Нечіткі множини. Основні характеристики нечітких множин. Моделі систем з логічною структурою.
Рекомендована література: 
 1. Дж.Бендат, А.Пирсол. Прикладной анализ случайных данных. — М.: Мир, 1989.
 2. А.Н.Борисов, А.В.Алексеев и др. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений. — М.: Радио и связь, 1989.
 3. Л.А.Залманзон. Преобразование Фурье, Уолша, Хаара и их применение в управлении, связи и других областях. — М.: Наука, 1989.
 4. Дж.Купер, К.Макгиллем. Вероятностные методы анализа сигналов и систем. — М.: Мир, 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%)
 • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Мова навчання: 
українська