Основи обробки і передачі інформації

Код модуля: 
БІТ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16)
Лектори: 
д.т.н., професор Максимович Володими Миколайович
Результати навчання: 
 • Знати принципи побудови цифрових систем сотового мобільного радіозвязку з макросотовою та мікросотовою структурами, загальні характеристики цифрових систем сотового мобільного радіозвязку сучасних стандартів; алгоритми кодування та перемішування у каналах звязку та управління у сотових системах звязку; алгоритми безпеки у сучасних стандартах цифрових систем сотового звязку;
 • Вміти вирішувати завдання з оцінки перепускной здібності сотових систем зв’язку; будувати зворотні кодеки з виправлінням помилок та декодувати з використанням алгоритму Вітербі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Електроніка та мікросхемотехніка,
 • Комп’ютерні мережі.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основною метою навчального модуля є отримання студентами необхідних базових знань по принципам побудови сотових систем мобільного зв’язку, системи мережевого управління, алгоритмам обробки речових сигналів, принципам побудови мереж GSM, CDMA та забезпеченню таємністі передачі повідомлень.
Рекомендована література: 
 1. Хома В.В. Основи збору, передачі та оброблення інформації: Навч. посібник. — Серія «Дистанційне навчання», № 43. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — 312 с.
 2. Максименко Г.А., Хорошко В.А. Методы выявления, обработки и идентификации сигналов радиозакладных устройств. — К.: ООО «Полиграф Консалтинг», 2004. — 317 с.
 3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов. — 2-е изд. — М.: Высш. шк., 1988. — 448 с.
 4. Основи техніки передавання інформації. Підручник. / Р.Квєтний, М.Компа¬нець, С.Кривогубченко, А.Кулик. — Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2002. — 358 с.
 5. Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов / Под ред. В.П.Шу¬валова. — М.: Радио и связь. 1990. — 464 с.
 6. Системи телекомунікацій: Підруч. для ВНЗ / М.І. Мазурков, В.І. Правда, П.Ю. Баранов, І.М. Єрімічой, В.Я. Чечельницький — Одеса: ТЕС, 2005. — 288 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%):усне опитування під час практичних занять
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): тестування (60%), контрольна робота (20%)
Мова навчання: 
українська