Основи наукових досліджень

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16)
Лектори: 
д.т.н., професор Журахівський Анатолій Валентинович
Результати навчання: 
знати:
 • організацію науково-дослідної та винахідницької діяльності у та в Україні;
 • джерела наукової, технічної та патентної інформації;
 • методи математичних та фізичних (натурних) експериментів, вимоги до оформлення результатів наукових досліджень та заявок на патенти на винаходи (корисні моделі);
вміти:
 • проводити інформаційний пошук, накопичення та обробку науково-технічної інформації;
 • застосовувати на практиці методи наукових досліджень, розв’язувати наукові задачі;
 • оформляти звіти з науково-дослідних робіт згідно вимог Державних стандартів України (ДСТУ);
 • користуватися Міжнародною універсальною десятковою класифікацією (УДК) системного цифрового кодування інформаційних матеріалів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Основні положення про організацію науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах та в Україні. Діалектика творчості та її особливості. Рівні творчої діяльності. Теоретичні дослідження. Методи подібності та моделювання. Експериментальні дослідження (типи і задачі експериментів, метрологічне забезпечення, обчислювальний експеримент). Обробка результатів експериментальних досліджень.
Рекомендована література: 
 1. Журахівський А.В. Основи технічної творчості та наукових досліджень: навч. посібник / А.В.Журахівський, А.Я.Яцейко, Н.Б.Дьяченко. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 380 с.
 2. Артюх С.Ф. та інші. Основи наукових досліджень. Підручсник. — Харків: УІПА, 2006. — 278 с.: іл.
 3. Основы научных исследований: Учеб для техн. вузов / В.И.Крутов, И.М.Грушко, В.В.Попов и др.; Под ред. В.И.Крутова, В.В.Попова. — М.: Высш., 1989. — 400 с.: ил.
 4. Література стосовно індивідуального завдання (видається керівником індивідуального завдання)
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК):
 • поточний контроль — 40%;
 • заліковий контроль — 60%
Мова навчання: 
українська