Основи наукових досліджень в ОНС

Код модуля: 
ЕОНС_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.; лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ECTS — 3,5
Лектори: 
доц. Березюк Д.О.
Результати навчання: 
формування у студентів системи знань з наукознавства, методології наукових досліджень, необхідних для роботи в державних і відомчих організаціях та застосування їх в навчальному процесі під час виконання курсових, дипломних робіт
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна хімія, аналітична хімія, фізико-хімічні методи аналізу
Зміст навчального модуля: 
Класифікація основних напрямків розвитку екології. Основні методи проведення наукових досліджень. Проблематика наукових досліджень. Організація роботи з науково-технічною інформацією. Інтернет – джерело інформації. Моніторинг довкілля як галузь екологічної науки. Спеціальні методи спостережень за рівнем забруднення природного середовища. Рівні, види моніторингу довкілля. Складання звітів про науково-дослідні роботи та публікація їх результатів.
Рекомендована література: 
  1. Березюк Д.О. Основи наукових досліджень. Цикл лекцій та методичні рекомендації до лабораторних робіт. Рукопис. 2009 р.
  2. Екологія. (атлас) Гайнріх Д., Гергт М. (пер. з нім.). — К. Знання-Прес — 2001 — 287 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська