Основи наукових досліджень в галузі дорожніх технологій

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., професор Соболь Х. С.
Результати навчання: 
Вивчення методів і математичних моделей оптимізації складів дорожньо-будівельних матеріалів і ознайомлення з методами фізико-хімічних досліджень цих матеріалів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Будівельне матеріалознавство»
  • «Діагностика технічного стану конструктивних елементів доріг»
  • «Виробничі підприємства транспортного будівництва»
  • «Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг».
Зміст навчального модуля: 
Методи математичного планування експерименту, вивчення закономірностей і механізмів процесів структуроутворення дорожньо-будівельних матеріалів методами фізико-хімічного аналізу.
Рекомендована література: 
  1. Будівельне матеріалознавство/П. В. Кривенко, К. К. Пушкарьова, В. Б. Барановский, М. О. Кочевих/Під ред. П. В. Кривенка. — К.:ТОВ УВПК «ЕксОб», 2004. — 704 с.
  2. Л. Й. Дворкін. Будівельне матеріалознавство. Підручник. — Рівне: НУВГП, 2009. — 309 с.
  3. Коваль С. В. Моделирование и оптимизация состава и свойств модифицированных бетонов. — Одесса: 2012. — 424 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів.
  • Контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів, підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська