Основи наукових досліджень та технічної творчості

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32;, в.т.ч лекції — 16 год., практичні — 16 год; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
доцент Жеплинський Т.Б.
Результати навчання: 
 • ознайомлення з методами активізації творчого мислення;
 • оволодіння основними методами активізації;
 • вміння використати їх для вирішення конкретних технічних задач
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • технологія виробництва скла та ситалів;
 • технологія виробництва кераміки та вогнетривів;
 • технологія виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі;
 • інтелектуальна власність
Зміст навчального модуля: 
Види творчості. Наукова творчість. Технічна творчість. Науково технічна творчість. Роль особи і колективу в технічній творчості. Організація творчого колективу. Рівні технічної творчості. Класифікація і особливості рівнів технічної творчості. Метод «проб і помилок». Методи пошуку нових технічних рішень. Загальні поняття про евристику і характеристика методів активізації творчого мислення. Морфологічний аналіз. Суть методу фокальних об’єктів. Методи мозкового штурму. Об’єкти промислової власності. Винахід. Корисна модель. Об’єкти винаходу (корисної моделі). Ознаки раціоналізаторської пропозиції. Типи ділового спілкування. Етика службових взаємин. Особистість керівника і вплив на стиль керівництва. Поняття про стиль керівництва.
Рекомендована література: 
 1. Катренко А.В. Прийняття рішень: теорія і практика. — Львів: Новий світ, 2013. — 384 с.
 2. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества. Учеб. пособие для студентов втузов. — М.: Машиностроение, 1988. — 368 с.
 3. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. — М.: «Сов. радио», 1979.
 4. Сусліков Л.М. Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 232 с.
 5. Патентоведение: Учебник для вузов /Е.И.Артемьев, М.М.Богуславский, Р.П. Вчерашний и др. Под ред. В.А.Рясенцева. — 3-е изд. перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1984. — 352 с.
 6. Каузума Татсиси. Вечный дух предпринимательства. Укринтур. 1992.
 7. Деловые игры в учебном процессе / Cб. трудов Выборнов и др. — М.: Высш. шк., 1985.
 8. Комаров В.Ф. Управленческие иммитационные игры. — Новосибирск, 1989.
 9. Мартынов С.Д. Профессионалы в управлении. — Л.: Лениздат, 1991. — 144 с.
 10. Омаров А.М. Размышление о стиле управления. — М.; 1987.
 11. Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес. 2-е вид. — К.: Політвидав України, 1989. — 293 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — практичні заняття
 • Підсумковий контроль (60%) — іспит
Мова навчання: 
українська