Основи наукових досліджень

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні — 16 год., 2 кредита ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Возняк О. Т.
Результати навчання: 
Основною метою курсу є вивчення методів оптимізації процесів у інженерних системах теплогазопостачання та вентиляції з використанням комп’ютерної техніки. Матеріал курсу базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні математичних, інженерних, технічних і спеціальних дисциплінах, що визначаються навчальними планами вузу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Аеродинаміка вентиляції,
 • Архітектурні і будівельні конструкції,
 • Будівельні матеріали і вироби,
 • Термодинаміка і тепло масообмін,
 • Будівельна теплофізика,
 • Опалення,
 • Вентиляція.
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Мета і задачі дисципліни, її взаємозв’язок з іншими дисциплінами математичної, програмно-алгоритмічної і загальноінженерної підготовки. Графи. Загальні відомості про графи, їх класифікація, характеристики і властивості. Орієнтовані, неорієнтовані, ізоморфні, плоскі графи. Степені і напівстепеневі вершини графа. Дерева. Цикломатичне число графа. Транспортні сітки. Сіткові моделі. Алгоритм визначення максимального потоку в транспортній сітці. Задачі оптимізації в системах ТГВ. Методи оптимізації і їх класифікація. Одномірна пошукова оптимізація. Метод дихотомії (половинного ділення). Функції декількох змінних. Частинні похідні. Стаціонарні точки функцій декількох змінних і їх геометрична інтерпретація. Багатомірна пошукова оптимізація. Метод диференціювання, метод сіток, метод градієнту та аналітичний метод. Лінійне програмування. Розв’язування задач графічним способом та з допомогою симплекс-методу. Застосування методу табулювання одно- і багатомірних функцій для встановлення функціональних взаємозв’язків з метою оптимізації.
Рекомендована література: 
 1. Возняк О. Т., Желих В. М. Основи наукових досліджень у будівництві ( навчальний посібник). Львів, Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. — 173 с.
 2. Адлер Ю. П. и др. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: «Высшая школа», 1976. — 279 с.
 3. Полгородник Н. П. Применение математической логики и теории графов в обработке экономической информации. Киев, 1972. — 124 с.
 4. Пупков К. А.(п. р.) Математические основы кибернетики. М.:, «Высшая школа», 1974. — 416 с.
 5. Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. М.:: «Химия», 1976. — 463 с.
 6. Успенская Л. В. Математическая статистика в вентиляционной технике. М.: Стройиздат, 1980. — 107 с.
 7. W. N. Severns, J. R. Fellows. Air Conditioning and refrigeration. New York, 1966. 516 p.
 8. E. Kasner, J. Newman. Mathematic and the imagination. New York, Public Library, 1940. — 380 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
С
 • еместровий контроль поводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка за модуль — 100 балів.
 • Складається з поточного контролю — 30 балів та контрольного заходу — 70 балів.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська