Основи наукових досліджень

Код модуля: 
ТФП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг годин — 60. Всього аудиторних години — 32, в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год. Кількість кредитів ЄКТС — 2.
Лектори: 
доцент кафедри ТБСФБ, к.х.н. Баранович Діана Богданівна
Результати навчання: 
Формування знань про процеси, методи та організацію наукових досліджень, а також щодо формування пріоритетних напрямів наукової діяльності в Україні, критеріїв вибору теми науково-дослідної роботи, проведення інформаційного і наукового пошуку та впровадження результатів дослідних робіт в промисловість.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
знання основних розділів:
  • основ права,
  • основ економічної теорії,
  • основ психології та педагогіки.
Зміст навчального модуля: 
Наука як вища форма знання. Класифікація наук. Організаційна структура науки. Наука як соціальний інститут. Процеси наукових досліджень. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. Методи наукового пізнання. Теоретичні дослідження. Дослідницькі принципи в науці. Експериментальні дослідження.
Рекомендована література: 
  1. Конституція України. Закони України. ([Електронний ресурс]. — режим доступу: http://zakon.rada/)
  2. Нормативні акти МОН України, зареєстровані та незареєстровані у Мін’юсті України ([Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/63/64/normativno-pravova-baza/ ).
  3. Національні стандарти України.
  4. Інші джерела інформації.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, в т.ч. практичні заняття (30 балів), які включають індивідуальне завдання самостійної роботи.
  • Підсумковий контроль — диференційований залік з усною компонентою ― контрольна робота (тестування ― 70 балів).
Мова навчання: 
українська