Основи наукових досліджень

Код модуля: 
КГМ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 16 год., практичні заняття — 32 год. Самостійна робота — 42 год.
Лектори: 
професор, д.т.н. Черняга П. Г.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
  • знати математичні закони відображення земної поверхні на площині, методи побудови картографічних сіток і їх призначення, методи вибору картографічної проекції для конкретної карти відповідно до її призначення, масштабу, форми, величини і розташування території на земній поверхні;
  • вміти досліджувати проекції, визначати характер їх спотворень і величини в різних місцях картографічної сітки; визначати доцільність застосування прекцій для картоскладання та проведення картометричних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Вища геодезія,
  • Лінійна алгебра,
  • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття теоретичних основ проектування і створення карт,. Загальна схема і основні методи, етапи і процеси створення карт. Використання карт. Основні методи досліджень по картах. Методи аналізу, теорія інформації. Призначення топографічних карт. Державна топографо-геодезична служба. Масштабний ряд топографічних карт і планів. Математична основа. Зміст топографічної карти і його визначення. Подібність і розбіжність в змісті карт і планів по групах масштабів. Принципи і основи класифікації змістових елементів. Класифікація топографічних карт і планів.
Рекомендована література: 
  1. Бугаєвский Л. М. Математическая картография. — М.: Златоуст. — 1998. — 400 с.
  2. Вахрамеева Л. А. Картография. — М.: Недра. — 1981. — 224 с.
  3. Соловьев М. Д. Математическая картография. — М: Недра. — 1969. — 208 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено залік. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська