Основи наукових досліджень

Код модуля: 
МІ_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 16 (лекції — 16)
Лектори: 
к. політ. н., доц. Тимків Ярополк Ігорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати методологічні засади та зміст використання наукових методів в дослідженні міжнародних відносинах; як ефективно забезпечувати результативність та об'єктивність наукової діяльності; методи та форми теоретичного й емпіричного пізнання, рівні та форми інформаційно-аналітичної діяльності, проведення моніторингу, аналізу ситуацій у міжнародних відносинах, дослідження актуальних міжнародних проблем; як застосувати нові інформаційні технології в науково-дослідницькій роботі.
  • Уміти організовувати самостійну навчальну діяльность студента; досягнеати оптимальної результативності науково-дослідницької діяльності; використовувати основні методи і методологію в дослідженнях; досягати високого рівня інноваційності наукової свідомості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Теорія і практика комунікації. Інформаційно-аналітична діяльність
Зміст навчального модуля: 
Наука як сфера людської діяльності. Психологія та технологія наукової творчості. Методологія та методи наукового дослідження. Методи теоретичних та емпіриних досліджень. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Дипломна і магістерська робота: загальна характеристика. Дипломна і магістерська робота: послідовність виконання. Робота над публікаціями та доповідями.
Рекомендована література: 
  1. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навч.посібник. К.: Вища школа, 2004. — 208с.
  2. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. Основи наукових досліджень. / Навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти. — К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. — 259с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська, польська, англійська