Основи надійності радіоелектронної апаратури

Код модуля: 
ТРР_6037_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 96 (лекції — 64, практичних — 32)
Лектори: 
проф., д.т.н. Недоступ Леонід Аврамович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати:
 • значення надійності радіоелектронної апаратури в забезпеченні її ефективності при вирішенні завдань згідно з призначенням; знати сучасні проблеми забезпечення безвідмовності і шляхи їх вирішення, вітчизняну і міжнародну нормативну базу; основні визначення і терміни. Для цього він повинен володіти знаннями з математичних та фізичних основ теорії надійності, методами оцінювання та прогнозування надійності, резервування та іншими методами її забезпечення.
 • вміти:
 • Проводити аналіз надійності виробів на всіх стадіях проектування, виготовлення та експлуатації, здійснювати кількісну оцінку надійності з врахуванням конкретних умов експлуатації, проводити прогнозування надійності на основі апріорної інформації і моделювання процесів дрейфу параметрів, розробляти і реалізувати заходи щодо підвищення її рівня
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Математичний аналіз, Теорія імовірностей і математична статистика, Фізика
 • кореквізити: -Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
Зміст навчального модуля: 
Надійність радіоелектронної апаратури як характеристика її ефективності., Основні терміни і визначення теорії надійності., Показники надійності невідновлювальних пристроїв., Показники надійності відновлювальних пристроїв., Розподіли параметрів виробів., Випадкові процеси зміни параметрів виробів при експлуатації. , Основи теорії прогнозування надійності., Методи забезпечення та оцінювання надійності РЕА.
Рекомендована література: 
 1. Недоступ Л.А., Кіселичник М.Д., Бобало Ю.Я. Основи надійності радіоелектронних пристроїв. Видавництво ДУ «ЛП» 1998 — 219 с.
 2. А.М.Половко, С.В.Гуров Основы теории надежности. Санкт-Петербург, 2008, 704с.
 3. Л.А.Недоступ, Ю.Я.Бобало, М.Д.Кіселичник, О.В.Лазько Методика розрахунку надійності радіоелектронних пристроїв. Львів, видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005, 60с.
 4. Надійність техніки. Терміни та визначення. ДСТУ 2860-94.
 5. Засоби радіоелектроніки. Надійність резервованих систем. ДСТУ 2566-94
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (80 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська