Основи морської геодезії

Код модуля: 
ВГА_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год. Всього аудиторних — 48 год., самостійна робота — 60 год., ЄКТС — 3.
Лектори: 
професор, д .т .н. Двуліт П. Д.
Результати навчання: 
Ознайомлення майбутнього інженера з визначенням координат надводних та підводних об’єктів в морі, з методикою створення топографічних морських карт, з апаратурою для геодезичних вимірювань на морі, з методами обробки результатів вимірювань та оцінки точності. Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
  • знати методи і технічні засоби для геодезичних вимірювань і визначень на морі, будову та перевірки приладів при використанні оптичних засобів морської геодезії, технологію виконання топографічного знімання дна океанів і морів, обчислення координат і глибин об’єктів в морі, умовні знаки морських топографічних карт;
  • вміти вимірювати навігаційно-геодезичні параметри для визначення планових координат об’єктів в морі, вимірювати глибини з допомогою ехолотів, створювати морські топографічні карти, опрацьовувати всі види геодезичних вимірювань в межах акваторій шельфової зони Світового океану, читати морську топографічну карту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Фізика,
  • Радіо геодезичні вимірювання,
  • Вища геодезія,
  • Космічна геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Мета та задачі дисципліни. Зв’язок дисципліни з іншими науками і галузями знань. Загальна характеристика Світового океану. Методи та технічні засоби морської геодезії. Оптичні методи визначення координат об’єкта в морі. Радіотехнічні методи визначення координат об’єктів на морі. Точність визначення координат на морі оптичними радіотехнічними і супутниковими методами. Гідроакустичні вимірювання в морській геодезії. Автономні методи визначення координат у морі. Морське топографічне знімання. Складання морських топографічних карт.
Рекомендована література: 
  1. П. Д. Двуліт, О. М. Денисов Основи морської геодезії та навігації, Конспект Лекцій, Львів-2007, Видавн. НУ «Львівська політехніка», — 150 с.
  2. Глумов В. П. Основы морской геодезии. М., Недра, 1983.
  3. Коугия В. А., Сорокин А. И. Геодезические сети на море. М., Недра, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 16 тижнів. Модульний контроль проводиться на 7 та 16 тижнях семестру. Семестровим контролем являється екзамен.
Мова навчання: 
українська