Основи моніторингу та прогнозування

Код модуля: 
КДТ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 14 тижнів. Всього аудиторних — 70 год., лекційні заняття — 42 год., лабораторні заняття — 28 год. Самостійна робота — 92 год.
Лектори: 
 • д. с.-г. н., професор Панас Р. М.,
 • асистент Маланчук М. С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти завдання і зміст моніторингу земель, класифікацію моніторингу земель за призначенням, основні принципи і способи здійснення моніторингу земель, моніторинг ерозійної небезпеки грунтів, техногенного руйнування і антропогенного забруднення грунтів, науково-теоретичні основи прогнозування використання земель;
 • вміти оцінити стан земельного фонду України і його зміни у процесі використання, організувати спостереження за розвитком ерозії і забруднення грунтів, сласти і оформити карту забруднення грунтів, розробити проект рекультивації порушених земель, розробити заходи щодо підтримання екологічної стійкості природних ресурсів в умовах кризових ситуацій, спрогнозувати розвиток використання земель
.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Земельний кадастр,
 • Основи землеустрою та землевпорядного проектування, геодезія, земельне законодавство України.
Зміст навчального модуля: 
Поняття, завдання та зміст моніторингу земель. Організаційно-методичне забезпечення моніторингу земель. Моніторинг ерозійної небезпеки грунтів. Моніторинг техногенного руйнування грунтового покриву. Моніторинг антропогенного забруднення грунтів. Моніторинг. Втрати родючості грунту. Моніторинг кризових ситуацій, пов’язаних із забрудненням території. Науково-теоретичні основи прогнозування використання земель. Методи прогнозування використання земель. Прогнозування розвитку земельних відносин.
Рекомендована література: 
 1. Земельний кодекс України. Зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 1998 р., К.: Право, 1998 — 42 с.
 2. Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 р. № 785.
 3. Положення про моніторинг земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661.
 4. Геосистемний мониторинг в биосферных заповедниках. — М.: Изд-во АН СССР, 1994.
 5. Гуцуляк Г. Д., Андріїшин М. В. Система моніторингу земель Карпатського регіону України — Косів, 1994.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська