Основи моделювання технічних систем

Код модуля: 
ЕМБ_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Шеремета Роман Микитович
Результати навчання: 
 • знати науково-теоретичні основи методів моделювання, з використанням комп’ютерної техніки; основні принципи побудови моделей; методи моделювання стохастичних систем; методи побудови регресивних моделей; методи побудови моделей керуючих систем; теорію і методологію використання моделей, реалізованих на ЕОМ для розв’язування науково-дослідницьких і практичних задач;
 • уміти розробляти моделі технологічних процесів і виробничого обладнання; реалізовувати моделі на ПК; використовувати розроблені моделі для розв’язування науково-дослідних і практичних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • математичний аналіз,
 • диференційні рівняння,
 • прийоми інтегрування;
 • теорія ймовірності і математична статистика,
 • фізика,
 • обчислювальна техніка;
Зміст навчального модуля: 
Технічна і технологічна системи, технологічний процес, модель, моделювання. Етапи математичного моделювання. Методи емпіричного і теоретичного досліджень. Компоненти рівняння фізичних підсистем. Побудова еквівалентних схем технічних об’єктів. Методика складання топологічних рівнянь і побудова математичних моделей детермінованих технічних систем. Моделювання технічних систем на основі теорії подібності. Метод аналізу розмірностей. Основні принципи побудови моделей стохастичних систем. Моделювання одномірних процесів. Кореляційна залежність. Розрахунок параметрів регресії. Моделювання одномірних процесів з застосуванням критеріїв узгодженості. Алгоритмізація технічних досліджень. Основні принципи розв’язку інженерних задач.
Рекомендована література: 
 1. Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки: Підручник. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 612 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Потоковий контроль (30%): розрахунково-графічні роботи, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська