Основи моделювання міжнародних інформаційних відносин

Код модуля: 
МІ_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години —80 (лекції — 32, практичні — 48)
Лектори: 
ст. викл. кафедри Козел А.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати суть поняття інформаційного суспільства, особливості міжнародних інформаційних відносин.
 • Уміти активізувати вплив інформаційних технологій у міжнародній сфері, прогнозувати динаміку міжнародних відносин за допомогою міжнародної інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • математичні основи інформаційних технологій,
 • прикладна інформатика,
 • інформатика,
 • вступ до спеціальності,
 • теорія міжнародних відносин
. кореквізит:
 • комп’ютерне оброблення даних.
Зміст навчального модуля: 
Конституційні засади регулювання інформаційних відносин. Поняття міжнародної інформації. Індекси в міжнародних відносин. Структурні моделі міжнародних інформаціних відносин. Загальна модель соціальної мобілізації. Модель мобілізації населення в n політичних партій. Модель Річардсона. Системна динаміка. Модель дифузії іновацій. Побудова різницевого рівняння. Функціональні моделі міжнародних інформаціних інформаціних відносин. Динамічні моделі міжнародних інформаційних відносин. Дифузійні та регресійні моделі поширення міжнародної інформації. Диференціальні моделі міжнародних інформаційних відносин. Моделювання динаміки інформаційних потоків. Індивідум-орієнтовані моделі. Моделі дифузії інформації. Об’єктно-статистичний аналіз інформаційних потоків. Теорія ігор в міжнародних відносинах. Ймовірності міжнародних інформаційних відносин.
Рекомендована література: 
 1. Хрусталёв М.А. Системное моделирование международных отношений (учебное пособие). — М.: МГИМО МИД СССР, 1987. — 115 с.
 2. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для выс-ших учебных заведений. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — M.: Логос, 2001.-296 с.
 3. Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. М.: Логос, 1998.
 4. Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / Предисл. А.К. Соколова. — М.: Издательство «Весь Мир», 1997. — 544 с.
 5. Цыганков П.А. Международные отношения: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Политология», «Социология», спец. «Политология», «Социология», «Междунар. отношения» / Ин-т «Открытое о-во». — М.: Новая шк., 1996. 317 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування на лабораторних заняттях.
 • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська