Основи моделювання автомобільних систем

Код модуля: 
ЕРАТ_6060_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —126 (кредитів ЄКТС- 3,5); аудиторні години — 48 (лекцій — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н. Качмар Роман Ярославович
Результати навчання: 
  • знати основні властивості автомобільних систем, їх характеристики, методи дослідження під час побудови моделей;
  • вміти будувати еквівалентні схеми систем та встановлювати зв’язок між фізичними підсистеми, моделювати технологічні процеси, проводити планування та статистичне оброблення результатів експерименту на автомобільному транспорті.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
  • Основи автоматики автомобільних систем.
Зміст навчального модуля: 
Основи теорії побудови моделей автомобільних систем. Способи представлення моделей і їх види. Математичні моделі і моделювання автомобільних систем. Основи теорії графів. Основні принципи побудови моделей детермінованих систем. Еквівалентні схеми підсистем автомобільних систем. Повна математична модель системи на макрорівні. Крайові задачі і умови при проектуванні автомобільних систем на мікрорівні. Моделювання технологічних процесів. Планування експерименту. Оброблення результатів експерименту.
Рекомендована література: 
  1. Основи теорії систем і системного аналізу. Навчальний посібник / Четверухін Б.М. та ін. — К.: НТУ, 2004. — 272 с.
  2. Гліненко Л.К., Смердов А.А., Вибойщик О.М. Моделювання евристичних задач проектування. — Львів: Телемаркет, 1997.
  3. Основи моделювання технічних систем. — Навч посібник -Львів: Видавництво «Бескид Біт», — 2003. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекції і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20%): виконання практичних робіт;
  • модульний контроль (80%): МК1 + МК2.
Мова навчання: 
українська