Основи містобудування

Код модуля: 
МБ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄСТС −2 ) Аудиторні години — 30 (лекції — 30)
Лектори: 
проф.. Посацький Богдан Степанович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні характеристики процесів урбанізації;
 • основні характеристики формування систем розселення;
 • схеми і проекти розпланування територій;
 • ознаки і характеристики міста;
 • сучасні способи розпланування сельбищної, виробничої і ландшафтно-рекреаційної території;
 • основи просторової організації транспортного і пішохідного руху у місті;
 • загальні положення охорони історико-культурної спадщини у місті;
 • загальні положення методики просторового планування і проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: історія архітектури, історія містобудування
 • кореквізити: ландшафтна архітектура
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи формування систем розселення та міських поселень. Методичні основи проектування територіальних об’єктів.
Рекомендована література: 
 1. Енциклопедія українознавства. НТШ. Перевидання в Україні. ТТ.1-10. Львів, 1993- 2000.
 2. Географічна енциклопедія України. Т.1-3. —К.: Українська енциклопедія, 1989- 1993.
 3. Фомін І.О. Основи теорії містобудування: Підручник.-К.:Наукова думка, 1997.
 4. Кучерявий В.О. Урбоекологія: Підручник.- Львів: Світ, 1999.
 5. Соціально-економічна географія України: Підручник/ За ред. О.І.Шаблія.- Львів: Світ, 1994.
 6. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Ч.І. Урбанізація та територіальне розпланування: Навч. посібн. Вид. друге. Доп. — Львів: Манускрипт, 2002.
 7. Посацький Б.С. Основи урбаністики. Ч.ІІ. Розпланування та забудова міст. -Навч. посібн. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2001.
 8. Посацький Б.С. Формування архітектурного образу міста. Навч. посібн. —К.:ІСДО, 1993.
 9. Рудницький А.М. Управління міським середовищем. Навч. посібн. —К.: 1991.
 10. Архітектура. Короткий словник-довідник./За ред. А.П.Мардера. —К.:Будівельник, 1995.
 11. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ-ХХІ ст..). — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль: ПК — 30 %; ЗК — 70 %.
Мова навчання: 
українська