Основи міського кадастру

Код модуля: 
КДТ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 56 год., лекційні заняття — 28 год., лабораторні заняття — 28 год. Самостійна робота — 106 год.
Лектори: 
 • доцент Губар Ю. П.,
 • ст. викладач Хавар Ю. С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти методику ведення міського кадастру, методи оцінки і використання матеріалів картографо-геодезичного призначення; теорії і технології створення автоматизованих кадастрових систем;
 • вміти проводити геодезичні вишукування і обстеження, застосовувати кадастрові дані для вирішення планово-економічних, землевпорядних та інших завдань на місцевому та державному рівнях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Математичний аналіз,
 • Геодезія,
 • Основи інженерної геодезії,
 • Геодезичні роботи в землевпорядкуванні,
 • Картографія,
 • Автоматизацію земельних інформаційних систем,
 • Землевпорядне проектування.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття про містобудівний кадастр. Визначення міського кадастру. Структура і призначення системи міського кадастру. Класифікація населених пунктів. Структура, задачі і функції кадастрових служб. Автоматизовані системи створення і ведення міського кадастру. Планово-картографічні матеріали, їх використання у міському кадастрі. Кадастрове знімання міських територій. Технологія створення кадастрових карт і планів. Обґрунтування точності визначення площ ділянок з врахуванням економічної оцінки міських земель. Зміст матеріалів і документів містобудівного кадастру і вимоги до них.
Рекомендована література: 
 1. Магазинщиков Т. П. Земельний кадастр. — Львів: Світ, 1991 р.
 2. Гладкий В. И. , Спиридонов В. А. Городской кадастр и его картографо-геодезическое обеспечение. — М. : Недра, 1992 г.
 3. Возняк Р. П. Земельный кадастр в городах. — Львов, 1989 г.
 4. Маслов А. В. и др. Геодезические работы при землеустройстве. — М. : Недра, 1990 г.
 5. Ступень М. Г., Добрянський І.М., Микула О. Я., Шпік Н. Р. Містобудівний кадастр: Навч. посібник — Львів: ЛДАУ, 2003. — 224 с.
 6. Основні положення по топографо-геодезичних та картографічних роботах при ведені державного земельного кадастру ГКНТА — 01. 04 — 03 — 93. Київ, 1993 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль проводиться на 14 та 25 тижнях семестру. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська