Основи мікробіології

Код модуля: 
ТОП_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ; аудиторні години — 48 ; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год. кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Паляниця Л.Я.
Результати навчання: 
фахівець
  • повинен знати: теоретичні основи морфології, систематики, фізіології та екології мікроорганізмів; вплив чинників зовнішнього середовища на мікробні клітини та шляхи їх направленого регулювання, питання боротьби з мікроорганізмами, що викликають порушення в екосистемах і технологічних процесах.
  • повинен вміти: використовувати набуті знання: для вирішення екологічних проблем та володіти мікробіологічною технікою для проведення контролю
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне та дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Морфологія бактерій, дріжджів і грибів. Поняття про віруси та фаги. Живлення мікроорганізмів. Типи метаболізму. Культивування та ріст мікроорганізмів. Вплив чинників довкілля на життєдіяльність мікроорганізмів. Взаємозв'язок мікроорганізмів між собою та іншими організмами. Біосфера та поширення мікроорганізмів. Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі. Мікрофлора повітря, водоймищ та грунту. Оцінка якості води. Очистка стічних вод, роль мікроорганізмів у цьому процесі..
Рекомендована література: 
  1. Паляниця Л.Я., Косів Р.Б., Березовська Н.І. Основи мікробіології. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи біохімії та мікробіології» для студентів денної та заочної форми навчання базового напряму 6.0709 «Екологія» / Навчальне видання НУ "Львівська політехніка".-Львів, 2007. — 32 с.
  2. Пирог Т.П. . Загальна мікробіологія. — К.: НУХТ, 2004. — 471с.
  3. Современная микробиология / Под ред. Й.Ленгемера, Г.Древса и Г.Шлегеля. В 2-х томах.- М.: Мир, 2005. — 656 с., 496с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%)— звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська