Основи метрології та вимірювальної техніки, частина 2

Код модуля: 
ІВТ_6102_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 8,5); аудиторні години — 96 (лекції — 64, лабор. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
 • к.т.н., доц. Івах Роман Михайлович,
 • к.т.н., доц. Мотало Василь Петрович.
Результати навчання: 
 • знати різновиди сучасних засобів вимірювальної техніки, сучасні методи вимірювання фізичних величин та методики опрацювання експериментальних даних;
 • уміти вибирати метод вимірювання і необхідні засоби вимірювальної техніки, складати схему і проводити вимірювальний експеримент, здійснити опрацювання експериментальних даних і отримати результат вимірювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • математика,
 • основи метрології та вимірювальної техніки, частина 1,
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Поняття характеристик якості вимірювань, класифікація засобів вимірювальної техніки, точність вимірювання. Вимірювальні прилади та їх класифікація. Метрологічне забезпечення єдності вимірювань.
Рекомендована література: 
 1. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т./ за ред. Б.І.Стадника. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. — Т.1. Основи метрології. — 532 с.
 2. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т./ за ред. Б.І.Стадника. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. — Т.2. Вимірювальна техніка. — 656 с.
 3. Електричні вимірювання електричних і неелектричних величин/ за ред. Є.С.Поліщука. — Київ: Вища школа.1978. — 352 с.
 4. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин/ под ред. Е.С. Полищука. — Киев: Вища школа.1984. — 359 с.
 5. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов/ под ред. Е.М. Душина. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 360 с.
 6. Справочник по электроизмерительным приборам/ под ред. К. К. Илюнина. — 3-е изд. — Л.. Энергоатомиздат, 1983. — 784 с.
 7. Электрические измерения: Учебн.пособие для вузов/ под ред. В. И. Малиновского. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 416 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункові роботи.
 • Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): тестування (30%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська