Основи метрології та вимірювальної техніки, частина 1

Код модуля: 
ІВТ_6101_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 32)
Лектори: 
 • к.т.н., доц. Івах Роман Михайлович,
 • к.т.н., доц. Мотало Василь Петрович.
Результати навчання: 
 • знати — основні поняття і терміни метрології та вимірювальної техніки, організацію метрологічної служби в Україні. Одиниці фізичних величин, їх відтворення та зберігання. Еталони фізичних величин. Різновиди сучасних засобів вимірювальної техніки;
 • уміти аналізувати умови проведення вимірювального експерименту.
 • Вибрати метод вимірювання та необхідні засоби вимірювальної техніки для вимірювання заданої фізичної величини.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • математика,
 • фізика.
кореквізити:
 • вступ в спеціальність.
Зміст навчального модуля: 
Поняття вимірювання та фізичної величини, класифікація засобів вимірювальної техніки, точність вимірювання. Вимірювальні прилади та їх класифікація.
Рекомендована література: 
 1. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т./ за ред. Б.І.Стадника. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. — Т.1. Основи метрології. — 532 с.
 2. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т./ за ред. Б.І.Стадника. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. — Т.2. Вимірювальна техніка. — 656 с.
 3. Електричні вимірювання електричних і неелектричних величин/ за ред. Є.С.Поліщука. — Київ: Вища школа.1978. — 352 с.
 4. ДСТУ >2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.
 5. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов/ под ред. Е.М. Душина. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 360 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): усне опитування, розрахункові роботи.
 • Підсумковий контроль (20 %, контрольний захід, залік).
Мова навчання: 
українська