Основи метрології та електричних вимірювань

Код модуля: 
ІВТ_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабор. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Гамула Павло Романович
Результати навчання: 
 • знати сучасні засоби вимірювальної техніки і їх основні метрологічні характеристики та області застосування; сучасні методи вимірювання електричних і магнітних величин та методики їх реалізації.
 • уміти аналізувати умови проведення вимірювального експерименту і вибрати метод вимірювання та засоби вимірювальної техніки для вимірювання конкретної фізичної величини; провести вимірювальний експеримент; здійснити опрацювання експериментальних даних і отримати результат вимірювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • математика,
 • фізика,
 • теоретичні основи електротехніки
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Засоби вимірювань, похибки вимірювань, вимірювальні перетворювачі, вимірювальні при¬лади(цифрові та аналогові), міри, вимірювання електричних напруги, струму, потужності, енергії, опору, параметрів магнітного поля, визначення основних характеристик магнітних матеріалів.
Рекомендована література: 
 1. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник:У 2 т./ за ред. Б.І.Стадника. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. Т.1. Основи метрології — 532 с.
 2. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник:У 2 т./ за ред. Б.І.Стадника. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2005. Т.2. Вимірювальна техніка — 656 с.
 3. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин/ под ред. Е.С.Полищука. — Киев: Вища школа. 1984. — 359 с.
 4. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов/ под ред. Е.М.Душина. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 360 с.
 5. Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, Б.І.Стадник, О.В.Івахів, Т.Г. Бойко, А.Ковальчик: Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: Підручник/ За ред. проф. Є.С.Поліщука — Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2008. — 618 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (70%)
Мова навчання: 
українська