Основи менеджменту у сфері захисту інформації

Код модуля: 
ЗІ_6077_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
д.т.н., професор Ромака Володимир Афанасійович
Результати навчання: 
  • Знати основні принципи систем менеджменту інформаційної безпеки, ознайомитися з сімейством Міжнародних стандартів на системи управління інформаційною безпекою;
  • уміти застосовувати набуті знання при побудові захищених інформаційних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Основи захисту інформації,
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Визначення та основні принципи систем менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ). Системи управління інформаційною безпекою (ISO/IEC 27001). Практичні правила управління інформаційною безпекою (ISO/IEC 27002). Управління ризиками інформаційної безпеки (ISO/IEC 27005). Вимірювання ефективності СМІБ. Відповідальність керівників компанії: обов’язки керівництва, управління ресурсами, надання ресурсів, навчання, обізнаність і компетентність. Вимоги до документації СМІБ: загальні вимоги, контроль над документами, контроль над записами. Телекомунікації в СМІБ. Методика впровадження СМІБ. Інтеграція СМІБ за вимогами ISO/IEC 27001 та системи менеджменту якості за вимогами ISO 9001. Сертифікація СМІБ. Вимоги стандарту ISO 19011 до проведення аудитів. Аудит СМІБ (ISO/IEC 27007): необхідність проведення аудиту, види, цілі, завдання, принципи, переваги аудиту, обов’язки аудитора.
Рекомендована література: 
  1. В.М. Богуш, О.К. Юдін (2005 р.) Інформаційна безпека держави. — Київ: Наукова думка, 2005. — 600 с.
  2. Антонюк А.О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах. — Київ: НУ «Києво-Могилянська академія», 2003. — 243 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, екзамен)
Мова навчання: 
українська