Основи менеджменту і маркетингу

Код модуля: 
ЕПІ_6058_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 1,67), аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16), самостійна робота — 28.
Лектори: 
к. т. н., доц. Макаревич Тадей Тадейович
Результати навчання: 
В результаті вивчення, фахівець повинен знати: основні поняття, категорії та механізми використання сучасного менеджменту в організаціях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: основи економічної теорії, політекономія.
Зміст навчального модуля: 
Сутність і значення менеджменту. Організації як обєкти управління. Функції і технологія менеджменту. Планування як загальна функція менеджменту. Організування як загальна функція менеджменту. Мотивування як загальна функція менеджменту. Контролювання як загальна функція менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення. Сутність комунікацій. Комунікативний процес. Керівництво та лідерство в організації. Відповідальність та етика в менеджменті. Маркетинг як механізм задоволення потреб людини. Маркетингові дослідження. Цільові ринки та сегментування. Розробка комплексу маркетингу. Розробка товарів. Встановлення цін на товари. Просування товарів. Міжнародний маркетинг. Маркетинг послуг. Маркетинг організацій. Маркетинг фізичних осіб.
Рекомендована література: 
  1. Кузьмін О. Є. Сучасний менеджмент. — Львів: «Центр Європи», 1995. — 176 с.
  2. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — Львів: «Академвидав», 2003. — 416 с.
  3. Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. С англ. — М.: Вильмс, 2004. — 646 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — (30%)
  • Підсумковий контроль — (70%)
Мова навчання: 
українська