Основи мехатроніки

Код модуля: 
ПТМ_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні — —, практичні — 16)
Лектори: 
ст.викл. каф. ПТМ Марець Богдан Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: методи інженерного аналізу; основи конструювання і мікромі-ніатюризації мехатронних приладів;
 • вміти: проводити аналіз задач та синтез нових технічних розв’язків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Інженерна графіка, Фізика, Вища математика.
 • кореквізити: Комп’ютерна обробка табличних даних.
Зміст навчального модуля: 
Основи конструювання і мікромініатюризації мехатронних приладів. Вимоги до конструкції, якість та довговічність. Електроніка, як один з основних розділів мехатроніки. Основні напрямки розвитку мікроелектроніки. Радіоелектронні комплекси. Електромеханіка — приводні системи мехатроніки. Комп’ютерне конструювання механічних та електронних пристроїв мехатронних засобів. Основні напрямки розвитку комп’ютерної техніки. Мікрокомп’ютерні вузли мехатронних засобів. Особливості конструювання мікроелектронної апаратури.
Рекомендована література: 
 1. М.С.Будіщев. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник — Львів, Афіша, 2001 р. — 424 с.
 2. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. — Київ, 1999 р. — 556 с.
 3. Красковский Е.Я., Дружин Ю.А., Филатова Е.М. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем. Учебное пособие для приборостроительных вузов — М., Высшая школа, 1991 г. — 480 с.
 4. Лосев А.К., Введение в специальность радиотехника. — М.: «Высшая школа», 1991.
 5. Гершунский В.С. Справочник по расчету электронных схем. — Киев: Вища школа, 1983.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування,
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік)
Мова навчання: 
українська