Основи маркетингу продукції хімічного виробництва

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т. ч. лекції — 16; практичні заняття — 16; кількість кредитів ЄКТС — 2.
Лектори: 
доцент Солоха І. В.
Результати навчання: 
 • ознайомлення з основами маркетингу продукції хімічного виробництва — силікатних матеріалів і виробів, особливостями попиту і ціноутворення на продукцію силікатного виробництва, факторами конкурентоспроможності продукції, управлінням якістю продукції на підприємствах з виробництва силікатних матеріалів;
 • вивчення особливостей маркетингу продукції силікатного виробництва, факторів конкурентоспроможності продукції і особливості ціноутворення на ринку силікатних виробів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • технологія виробництва скла та ситалів; т
 • еплові процеси в силікатних технологіях;
 • технологія виробництва кераміки та вогнетривів;
 • технологія виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі
Зміст навчального модуля: 
Сутність маркетингу, особливості маркетингу продукції силікатного виробництва. Взаємовідносини між підприємствами хімічного виробництва та споживачами. Особливості попиту на продукцію силікатного виробництва. Управління маркетингом на підприємстві виробництва ВНіСМ. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів силікатної продукції. Фактори конкурентоспроможності продукції. Управління якістю продукції на підприємствах з виробництва ВНіСМ. Особливості ціноутворення на ринку силікатних виробів. Збут продукції хімічного виробництва і особливості організації збуту ВНіСМ.
Рекомендована література: 
 1. Герасимчук В. Г. Маркетинг: стратегія, плани, структури. — М.: Дело. 1995, — 189 с.
 2. Промисловий маркетинг: Підручник. — Львів: Вид-во НУ «ЛП». 2004. — 472 с.
 3. Ящишин Й.М., Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І. Технологія скла: Ч.ІІ. Технологія скляної маси: Навч. підр. — Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2004. — 250 с.
 4. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из промышленных отходов: Учеб. пособие для вузов. — К.: Вища шк., 1980. — 144 с.
 5. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Пер. з анг. — К.: Основи, 1998. — 390 с.
 6. Мороз Л., Чухрай Н. Маркетинг: Навчальний посібник: Збірник вправ. — Львів: Вид-во ДУ «ЛП». 1999. — 244 с.
 7. Будівельні матеріали / Під ред. П.В. Кривенка. — К.: Вища школа, 1993. — 389 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — практичні заняття
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська