Основи макетування та моделювання

Код модуля: 
ДОА_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС-2) аудиторні години — 32
Лектори: 
ст.викл. Львовський Ч.З.
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен:
 • розуміти — призначення і місце курсу «Основи макетування та моделювання» в загальній системі професійної підготовки дизайнера, специфіку застосування макетів та моделей у процесі проектування.
 • знати — основні методи та принципи виконання об"ємних композиційних завдань; професійну термінологію, яка використовується в процесі розробки проектного рішення; методи пошуку ідей , які стосуються варіанту подачі творчого задуму.
 • вміти — самостійно застосовувати прийоми, засоби та методи об"ємного вирішення завдання і вибрати найбільш виразні засоби виконання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Основи композиції»,
 • «Основи формоутворення»,
 • «Інженерна графіка».
Зміст навчального модуля: 
Тема 1: "Основні методи і засоби виконання об"ємних фігур" Матеріал: білий папір, клей ПВА. Тема 2: «Фронтальна композиція» Завдання: виконати фронтальну композицію з нескладних геометричних фігур Матеріал: білий картон, клей ПВА Тема 3: Завдання 1. Виконати макет малої архітектурної форми в умовному середовищі. Матеріал: білий картон, клей ПВА Завдання 2: Виконати об"ємно-просторову композицію (три букви), українського алфавіту або цифри Матеріал: картон, клей ПВА. Завдання 3: виконати макет сцени або студії з предметними елементами у внутрішньому просторі. Матеріал: білий картон або папір
Рекомендована література: 
 1. Калмыкова Н., Максимова И. Макетирование из бумаги и картона. — КД: Університет, 2000. — 80 с.
 2. Даниленко В.Я. Дизайн. Підручник.—Харків: ХДАДМ, 2003. — 320 с.
 3. Луговський А.Ф. Роль і місце макетування в дизайн-проектуванні. — Черкаський державний технологічний університет. — електронне видання.
 4. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учеб. для вузов. Под ред. С. А. Васина, А. Ю. Талащука. — М.: Машиностроение-1, 2004 — С. 401.
Форми та методи навчання: 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%)
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська