Основи ландшафтознавства і рослинництва

Код модуля: 
ДОА_6061_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин- 144 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 48.
Лектори: 
к. арх., доцент Топилко Світлана Ігорівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати історію розвитку садово-паркового мистецтва та теоретично-методичні підходи і концепції в ландшафтному дизайні; професійну термінологію, категорії та поняття; пошук нових форм в ландшафтному дизайні, проектування садів та парків, принципи побудови ландшафтної композиції садів і парків, характерні риси різних типів садів;
 • вміти застосувати отримані знання при вирішенні комплексних проектних завдань, науково обґрунтувати найоптимальніші шляхи їх вирішення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: історія дизайну, історія мистецтва і архітектури, типи будинків і архітектурні конструкції.
 • Кореквізити: дизайн ландшафту, комплексне проектування, мала архітектурна форма, фітодизайн, дизайн міського середовища.
Зміст навчального модуля: 
Коротка характеристика розвитку садово-паркового мистецтва, історичні сади і парки; типологія об’єктів ландшафтного дизайну; садово-паркова композиція, елементи паркового ландшафту, структура паркового простору; форми насаджень і принципи їх компонування; декоративні якості дерев, кущів, багаторічних рослин, довговічність дерев і кущів, цвітіння дерев і кущів
Рекомендована література: 
 1. Крыжановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна: Учебник. — Харьков: Константа, 2002
 2. Краткий справочник архитектора: Ландшафтная архитектура. Под ред. И.Д.Родочкина. — Киев: Будивэльнык, 1990
 3. Клукерт Эренфрид. Садово-парковое искусство Европы: от античности до наших дней. — Москва: Арт-родник, 2008
 4. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры: Учебник. — Москва: Архитектура-С, 2004
 5. Николаевская З.А. Садово-парковый ландшафт. — Москва: Стройиздат, 1989
 6. Жирнов А.Д. Искусство паркостроения. — Львов: Выща школа, 1977
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): контрольна робота
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): перевірка теоретичних знань
Мова навчання: 
українська