Основи кристалографії та мінералогії

Код модуля: 
ХТС_6021_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Якимечко Я.Б., доц. Семеген Р.І.
Результати навчання: 
  • набування знань законів побудови кристалічних структур, кристалографічною і кристалохімічною символікою,
  • вміння вибору між складом, структурою і властивостями природних мінеральних речовин
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна та неорганічна хімія, фізика, фізична хімія, технологія неорганічних речовин
Зміст навчального модуля: 
Просторова гратка. Кристали, полікристали. Закриті та відкриті елементи симетрії. Категорії, сингонії і види симетрії. Елементарна комірка та її параметри. Кристалохімічні радіуси. Основні типи кристалів та їх систематика за видом хімічного зв‘язку і координаційними ознаками. Поліморфізм та ізоморфізм. Мінерали. Гірські породи.
Рекомендована література: 
  1. Шаскольская М.П. Кристаллография. — М.: Высшая школа, 1984.
  2. Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія. — Львів: вид-во «Світ», 1996. — ч. І 235с., — ч. ІІ 214с.
  3. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. — М.: Наука, 1971. — 400с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (75%) — екзамен
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів