Основи криптології та захист інформації у телекомунікаційних мережах

Код модуля: 
РЕПС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 52 (кредитів ЄКТС — 1.5), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16).
Лектори: 
проф. Нічога В.О.
Результати навчання: 
  • оволодіти технологією побудови систем захисту інформації використовуючи сучасні криптографічні методи;
  • засвоїти основні вимоги до комп’ютерної безпеки та до шифрів орієнтованих на захист інформації в компютерних та телекомунікаційних системах;
  • уміти використовувати комплекс засобів захисту на практиці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • вища математика (вища алгебра, теорія чисел),
  • основи криптології.
кореквізити:
  • радіоелектронні пристрої та системи захисту інформації
Зміст навчального модуля: 
моделювання систем захисту комп’ютерних мереж; методи захисту інформації в телекомунікаційних системах; основні вимоги до комп’ютерної безпеки; загальні питання розробки шифрів; вимоги до шифрів орієнтованих на застосування в комп’ютерних мережах; основні властивості, які роблять систему захисту привабливою для широкого кола користувачів; підходи до побудови ефективної системи захисту в реальному масштабі часу; алгоритм файлового шифрування; швидке шифрування дискових даних; принципи побудови системи захисту локальної комп’ютерної мережі; задачі, які необхідно вирішувати при проектуванні систем захисту комп’ютерних мереж; захист інформації в стандарті GSM ; комплекс засобів захисту.
Рекомендована література: 
  1. О.В. Вербіцкий. «Вступ до криптології». — Львів: ВНТЛ, 1998.
  2. Хорошко В.А. Чекатков А.А. Методы и средства защиты информации. — Юниор-2003.
  3. Т.Л. Партика. «Інформаційна безпека». — Москва, 2008.
  4. Герасименко В.А. Защита информации в автоматизированных системах обработки даных. — М: Энергоатомиздат.
Форми та методи навчання: 
лекції та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль (30%, практичні заняття). підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська