Основи конструювання (Курсова робота)

Код модуля: 
ДМ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2).
Лектори: 
к. т. н., доцент Кичма А. О.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен :
 • знати методи, норми та правила розрахунків та проектування елементів загального призначення у робочих машинах, що забезпечують їхню роботоздатність в експлуатаційних умовах ;
 • уміти самостійно формулювати інженерні задачі, складати розрахункові схеми, призначати матеріали для виготовлення деталей, визначати розміри деталей за критеріями роботоздатності та створювати і оформляти конструкторську документацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит : інженерна графіка, теоретична механіка, матеріалознавство, опір матеріалів.
 • Кореквізити : промислова теплоенергетика.
Зміст навчального модуля: 
Загальні принципи конструювання і розрахунку машин та їх елементів, з’єднання деталей машин, механічних передач обертового руху, осей і валів та їхніх опор, елементів приводів машин.
Рекомендована література: 
 1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. — Львів : Афіша,2003. — 557 с.
 2. Чернавский С.А.,Снесарев Г.А., Козинцов Б.С., и другие Проектирование механических передач: Учебно-справочное
 3. пособие для втузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1984. — 560 с.
 4. Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Курсове проектування: Навч. посіб. — Львів : Новий світ , 2007. — 252 с.
 5. Малащенко В.О., Павлище В.Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунків : Навч. посіб. — Львів : Новий світ, 2008. — 136 с.
Форми та методи навчання: 
курсове проектування
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): усне опитування.
 • Підсумковий контроль (80%): захист курсової роботи.
Мова навчання: 
українська