Основи конструювання

Код модуля: 
ДМ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3 ); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Кичма А.О.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен :
 • знати методи, норми та правила розрахунків та проектування елементів загального призначення у робочих машинах, що забезпечують їхню оботоздатність в експлуатаційних умовах ;
 • уміти самостійно формулювати інженерні задачі, складати розрахункові схеми, призначати матеріали для виготовлення деталей, визначати розміри деталей за критеріями роботоздатності та створювати і оформляти конструкторську документацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит : інженерна графіка, теоретична механіка, матеріалознавство, опір матеріалів.
 • кореквізити : промислова теплоенергетика; котельні установки промислових підприємств.
Зміст навчального модуля: 
Загальні принципи конструювання і розрахунку машин та їх елементів, з’єднання деталей машин, механічних передач обертового руху, осей і валів та їхніх опор, елементів приводів машин.
Рекомендована література: 
 1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. — Львів : Афіша,2003. — 557с.
 2. Решетов Д.Н. Детали машин : Учебник. — М.; Машиностроение, 1989. — 496с.
 3. Малащенко В.О., Янків В.В. Деталі машин. Курсове проектування: Навч. посіб. — Львів : Новий світ , 2007. — 252с.
 4. Малащенко В.О., Павлище В.Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунків : Навч. посіб. — Львів : Новий світ,
 5. 2008. — 136с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): контрольна робота.
 • Підсумковий контроль (60%,диференційований залік): розв’язування задач (20%).
Мова навчання: 
українська