Основи комп’ютерних технологій в картографії

Код модуля: 
КГМ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 60 год., лекційні заняття — 30 год., лабораторні заняття — 30 год. Самостійна робота — 60 год.
Лектори: 
асистент Фоца Р. С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
  • знати: теоретичні основи картографічного моделювання; класифікацію картографічних моделей; об’єкт і предмет картографічного моделювання; засоби картографічного моделювання; математико-картографічне моделювання та його сучасний рівень розвитку; геоінформаційне картографування і банки картографічних даних;
  • вміти використовувати математичні і картографічні моделі для створення різних видів карт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Вища геодезія,
  • Лінійна алгебра,
  • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Геоінформаційне картографування у системі картографічних дисциплін. Суть, специфіка і види геоінформації. Банки картографічних даних. Основні напрямки загальнонаукового картографічного моделювання системи суспільство-природа в Україні. Основні завдання тематичного картографування. Загальнонаукове атласне картографування. Об’єкт та принципи проблемного картографування. Основні напрямки проблемного картографування.
Рекомендована література: 
  1. Васмут А. С., Бугаевский Л. М., Портнов А. М. Автоматизация и математические методы в картосоставлении. М.: Недра, 1991. — 392 с.
  2. Козаченко Т. І., Пархоменко П. О., Молочко А. М. Картографічне моделювання: навчальний посібник. Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. — 328 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено залік.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська