Основи комп’ютерної картографії

Код модуля: 
ФГІ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 90 год., лекційні заняття — 45 год., лабораторні заняття — 45 год. Самостійна робота — 60 год.
Лектори: 
 • доцент Шкурченко Ю. В.,
 • асистент Кузик З. О.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати основні стадії обробки цифрової картографічної інформації; топологічні відношення, які лежать в основі організації даних; структури даних для зберігання картографічних об’єктів; способи кодування картографічної інформації; засоби класифікації картографічної інформації; чисельні методи згладжування та візуалізації картографічних даних; основи методів картографічного аналізу;
 • вміти перетворювати графічні дані у цифрову форму; організовувати дані у різні файлові структури; складати алгоритми для розв’язку картографічних задач; формувати класифікатори картографічної інформації; виконувати аналіз картографічних даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика: аналітична геометрія, вища алгебра,
 • Теорія ймовірностей та статистики: статистичний аналіз даних,
 • Картографія: загальна теорія спотворень; картографічні проекції.
Зміст навчального модуля: 
Предмет цифрової картографії. Основні визначення та поняття. Картографічна інформація. Цифрова картографічна інформація. Вимоги до цифрових карт. Технології цифрового картографування. Побудова класифікаторів картографічної інформації. Цифровий опис картографічної інформації. Векторно-топологічні моделі даних. Цифрові моделі поверхні. Сіткові структури даних. Методи кодування елемента растра. Методи стиснення растрових даних. Перетворення графових моделей та сіткових структур у лінійну послідовність. Збір даних. Кодування лінійних об’єктів. Вимірювання та масштаб. Фрактальна розмірність лінійнихкартографічних об’єктів. Попередня обробка даних. Організація даних у структури. Генералізація. Класифікація та спрощення. Способи вибору місцеположення центральних елементів одномірних та двомірних множин об’єктів. Методи спрощення точкових та лінійних об’єктів. Відображення картографічних об’єктів. Передача картографічної інформації через умовні позначення. Основні типи шкал. Типи умовних позначень. Згладжування даних. Задачі інтерполяції та апроксимації. Фрактальні покращання. Картографічний аналіз. Оверлейні картографічні операції. Автоматизовані картографічні системи та перспективи розвитку.
Рекомендована література: 
 1. Е. И. Халугин, Е. А. Жалковский, Н. Д. Жданов. Цифровые карты, М.: Недра. 1992. — 419 с.
 2. А. В. Бойко. Методы и средства автоматизации топографических съёмок. М.: Недра, 1980. . — 222 с.
 3. А. М. Берлянт. Образ пространства: карта и информация. М.: Мысль. 1986. — 240 с.
 4. Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений. М.: Радио и связь, 1986. — 400 с.
 5. Козаченко Т. І., Пархоменко П. О., Молочко А. М. Картографічне моделювання. / під ред. А. П. Золовського. /Навчальний посібник. Вінниця: Антекс-У ЛТД, 1999. — 328 с.
 6. Ф. Препарата, М. Шеймос. Вычислительная геометрия: Введение. М.: Мир, 1989. — 478 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська