Основи комп’ютерної графіки

Код модуля: 
ДОА_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС- 2) аудиторні години — 32 (лекцій — 16 годин)
Лектори: 
ст.викл. Львовський Ч.З.
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен:
 • оволодіти оболонками Windows та OS;
 • оволодіти графічними засобами вираження редакторських програм, двомірних графічних векторних та растрових програм;
 • вміти використовувати інструменти основних редакторських та графічних пакетів для ефективної графічної подачі дизайнерського задуму
.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Шрифти»;
 • «Композиція»;
 • «Типографіка».
Зміст навчального модуля: 
Теоретичний та практичний курс покликаний висвітлити коло загальних питань оператора програмного забезпечення викликаних специфікою спеціальністю «Дизайн»:
 1. Редакційні програми
 2. Програми двомірної растрової графіки
 3. Програми двомірної векторної графіки
Рекомендована література: 
 1. Эдвард Энджел Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL = Interactive Computer Graphics. A Top-Down Approach with Open GL. — 2-е изд. — М.: «Вильямс», 2001. — С. 592.
 2. Сергеев Александр Петрович, Кущенко Сергей Владимирович Основы компьютерной графики. Adobe Photoshop и CorelDRAW — два в одном. Самоучитель. — М.: «Диалектика», 2006. — С. 544.
 3. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа.. — К.: «Диалектика», 2005. — С. 736. — 3000 экз.
Форми та методи навчання: 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%)
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська