Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ (Курсова робота)

Код модуля: 
РЕПС_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 54 (кредитів ЕCTS — 1.5), аудиторні години — 0.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шаповалов Юрій Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • освоїти програмне забезпечення САПР;
  • вміти виконати проектне завдання у середовищі MICROCAP-
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
консультаційний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
основи програмування
Зміст навчального модуля: 
Аналіз електронних кіл у частотній та часовій області. Багатоваріантний аналіз, оптимізація РЕЗ.
Рекомендована література: 
Ильин В.Н., Фролкин В.Т., Бутко А.И. Автоматизация схемотехнического проектирования. Учебное пособие. М.: Сов. радио, 1987. — САПР. Серия учебных пособий. Вып. 1-9 / Под редакцией И.П.Норенкова. — М. Высшая школа, 1986.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота у комп’ютерному класі
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): звіти з комп’ютерного моделювання
  • Підсумковий контроль (70%): здача курсової роботи (диф. залік)
Мова навчання: 
українська